תנאי שימוש באחסון

תנאי שימוש באחסון

פגיעה ו\או שימוש לרעה בשרתי יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו\או בשירותי אחסון\השכרת שרתים

כל פגיעה ו/או נסיון פגיעה בפעולת השרתים בצורה עקיפה או ישירה במתכוון ושלא במתכוון, בשרתים עצמם ו\או בלקוח מלקוחות יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ אסורה בהחלט.

א. אסור בהחלט להשתמש בחשבון אינטרנט או במחשב ללא רשות בעליו.

ב. הלקוח מתחייב בזאת להימנע מלעשות את הדברים הבאים:

 1. הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא.
 2. הוצאת סיסמא מלקוח ללא הסכמתו בכל דרך שהיא.
 3. גניבת הסיסמא של לקוח אחר.
 4. פעולות הנוגדות כל חוק ו/או תקנה ו/או צו ו/או הוראת שעה ו/או פסיקה של בית משפט.
 5. סריקה אחר פרצות באבטחה.
 6. הפצת נגיף מחשב, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
 7. הפצת חומר בלתי חוקי – כולל עבודות קופיריטריות, פרסומות קוליות, וידאו, קבצי מוסיקה, אתרי הימורים, תוכנות  פיראטיות, תוכנות לפיצוח קודים וכל חומר מפר כל חוק פדרלי מדינתי או מקומי.
 8. חומר למבוגרים כולל את כל סוגי הפורנוגרפיה, דמויות אירוטיות או כל תוכן גס אחר, האמור לעיל חל גם על חדרי צ'ט,  פורומים, לוחות מודעות, אתרים להורדה.

ג. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להקפיא חשבון או שירות ללקוח אשר פעל בניגוד להוראה מהוראות הסכם זה ובפרט בניגוד לאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו.

ד. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה ובכללם תביעה פלילית ו/או אזרחית כנגד אותו לקוח אשר יפעל בניגוד לחוק ו/או להוראות הסכם זה.

ה. חשבון אשר יינקטו נגדו ו/או נגד בעליו אמצעים כאמור לעיל, לא יוחזר לו תשלום ששילם וכן בעליו ישא בכל ההוצאות והנזקים אשר יגרמו ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או ללקוחותיה ו/או לעובדיה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מנקיטת פעולות אלו.

 דואר "זבל"

א. אסור בשום פנים ואופן ללקוח מלקוחות יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ להפיץ דואר זבל מכל סוג שהוא. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להשבית באופן מיידי מלא או חלקי לזמן מוגבל או לזמן בלתי מוגבל את חשבון הלקוח וזאת ללא התראה, וכן לחייב את הלקוח בכל הוצאה כספית שהיא שתיגרם עקב ההשבתה ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או למי מלקוחותיה ו/או לצד שלישי כלשהו.

ב. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע, לסרב או לבטל שירותים למפיצי דואר "זבל" מוכרים, וכן להגדיר מה ייחשב כהפרה של האמור לעיל.

ג. כל תשלום שהועבר ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ עבור שרות או שירותים כלשהם לא יוחזר ללקוח במקרה של ניתוק ו/או מניעה ו/או סירוב ו/או ביטול חשבון ו/או שירות אשר ייגרם כתוצאה מהאמור לעיל.

 מיאון אחריות

א. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ לא תישא באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם ללקוח ו/או לעסקו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש בשירות משירותיה.

ב. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ אינה מציעה אחריות מכל מין וסוג במפורש או במשתמע, על אובדן נתונים מחיקתם או השחתתם לרבות נתונים המאוחסנים על שרתיה ו\או בשירותי הגיבוי השונים, הלקוחות יגבו את עצמם, יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ אינה אחראית לכל אבדן בגין ביטול חשבון או תקלות בשרתים, יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ אינה מתחייבת לרציפות בשירות בכל זמן שהוא.

ג. יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהו, בגוף ו/או ברכוש, אשר ייגרם כתוצאה מאיחור, עיכוב, אי מסירה, מסירה שגויה, וכל הפסקה אחרת בשירות אשר נגרמה על ידה ו/או על ידי מי מעובדיה ו/או על ידי מי מלקוחותיה, ו/או על ידי כל אדם, חברה, עסק, ישות משפטית אשר אינם נמנים על עובדיה או לקוחותיה של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ, וכן על ידי כוח עליון.

 פיצוי

א. הלקוח מתחייב בזאת לשאת בכל הוצאה שהיא, ישירה או עקיפה שתיגרם ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ כתוצאה מנקיטת הליך משפטי לרבות שכר טרחת עו"ד, וכן לפצות את יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם לה כתוצאה מכך וכן יפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אבדן, הפסד או עלות, אשר יופנו כלפי יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או כל בא כוחה.

ב. הלקוח מתחייב בזאת לפצות את יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו.

ג. הלקוח מתחייב לפצות את יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ בגין כל תביעה אשר תוגש נגדה או כנגד מי מטעמה או כנגד מי מעובדיה כתוצאה ממתן שירות.

ד. הלקוח מתחייב בזאת לפצות את יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ בגין כל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה מ:

 1. נזקי גוף ו/או רכוש שנגרמו ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או למי מטעמה, ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש שנעשה בשרתים, גם אם שימוש זה נעשה כחוק ועל פי היתר מפורש או משתמע של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ.
 2. הפרת זכויות כלשהן של צדדים שלישיים כתוצאה משימוש שנעשה בשרתים, גם אם שימוש זה נעשה כחוק ועל פי היתר מפורש או  משתמע של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ.
 3. הפרה של זכויות יוצרים כתוצאה משימוש שנעשה בשרתים, גם אם שימוש זה נעשה כחוק ועל פי היתר מפורש או משתמע של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ.
 4. פגיעה כלשהי בקניין מוחשי ו/או רוחני של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או צדדים שלישיים כתוצאה משימוש שנעשה בשרתים, גם אם שימוש זה נעשה כחוק ועל פי היתר מפורש או משתמע של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ.
 5. נזקי גוף ו/או רכוש שנגרמו ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או ללקוחותיה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה ממכירת מוצרים פגומים אשר נמכרו לקוחות דרך השרת, גם אם שימוש זה נעשה האמור בסעיף זה יחול גם השימוש בשרת נעשה כחוק ועל פי היתר מפורש או משתמע  של יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ.

 פתרון סכסוכים

הלקוח מתחייב בזאת כי במידה ויהיו לו טענות כלשהן כנגד יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, הוא יפנה תחילה ליו סי או פיתוח תוכנה בע"מ על מנת לנסות לפתור בעיות אלו על הצד הטוב ביותר בטרם יפנה לערכאות משפטיות או להוצאה לפועל.

מדיניות יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ

למרות האמור לעיל בהסכם זה, תהיה יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ רשאית כחלק מנסיון לפתור סכסוכים ומחלוקות בינה לבין לקוחות יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ, לסטות ממנו, וזאת מבלי שהדבר ילמד על מדיניות כלשהי, ומבלי שהדבר יחייב את יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ כלפי לקוחות יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ האחרים.

תשלום

כל החשבונות הם על בסיס תשלום מראש, למרות שיו סי או פיתוח תוכנה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מחירים בכל עת, המחירים מובטחים לתקופת התשלום מראש. מועד התשלום הוא בסוף תקופת החיוב הנוכחית, ביום שנפתח החשבון. שבועיים לפני מועד זה ישלח אימייל התרעה ללקוח לכתובתו כפי שהיא רשומה במערכות חברת יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ע"מ לחדש את תקופת מתן השירות, באם הלקוח אינו מעוניין לחדש את תקופת השירות אנו נבטל את החשבון ואין אנו אחראיים על אובדן הנתונים ו/או כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ביטול שירות

יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות בכל עת. במקרה כזה זכאי הלקוח להחזר כספי על בסיס תקופת השירות שנותרה, אולם כל תשלום שהועבר ל-יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ עבור שירות או שירותים כלשהם לא יוחזר ללקוח במקרה של ניתוק ו/או מניעה ו/או סירוב ו/או ביטול חשבון ו/או שירות אשר ייגרם כתוצאה מהפרת אחד מסעיפי ו/או מתת סעיפי תנאי שימוש.

ביטול עסקה והחזרים כספיים

ביטול עסקה אפשרי תוך 14 יום מיום ההצטרפות. באם הלקוח רכש מוצר של חברת ©Microsoft דרך חברת יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ ו/או תעודת SSL ו/או דומיין, יו סי או פיתוח תוכנה בע"מ תחזיר עלות שירות האחסון בלבד ללא עלות המוצר ו/או תעודת הSSL- ו/או הדומיין.

 * בכל מקרה של אי התאמה ו\או סתירה ו\או דו משמעות בין הסכם זה לבין דבר אחר בין אם ניתן בכתב ובין אם ניתן בעל פה תהא הוראת הסכם זה עדיפה וגוברת.

...Loading...